Voor uw bedrijf

Als ondernemer wilt u vooral bezig zijn met ondernemen en u geen zorgen maken over de risico's die u mogelijk loopt. De adviseurs van Prorisk helpen ondernemers deze risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. Hieronder vindt u een overzicht van de verzekeringen die van belang zijn voor uw bedrijf.

Bedrijfsschade

Als uw bedrijf stil komt te liggen vanwege schade aan het gebouw, aan de inventaris of aan uw goederen, dan lopen uw vaste kosten zoals huur, hypotheek en salarissen gewoon door. U heeft dan geen inkomsten, maar wel vaste lasten. De Bedrijfsschadeverzekering van Prorisk vergoedt de brutowinst die u door uw schade misloopt.

Als u een Bedrijfsschadeverzekering afsluit, krijgt u een vergoeding van de kosten. Dit zijn zogenaamde reconstructiekosten, die u maakt om uw bedrijfsadministratie op orde te brengen. Daarnaast worden de honoraria en de kosten van registerexperts vergoed. Toeleveranciers- en afnemersrisico is daarnaast beperkt meeverzekerd. Standaard is de uitkeringstermijn van de Bedrijfsschadeverzekering 52 weken, maar een langere termijn is mogelijk.

Cybercrime

U kunt uw computerdata en ICT omgeving verzekeren voor de financiële gevolgen van Cybercrime. Uw systemen worden doorlopend bedreigd door een virus, DDos -aanval of een hack. Naast deze van buitenkomende aanvallen kunnen er ook persoonlijke data verloren gaan door menselijke fouten of technisch falen van d eeigen ICT omgeving. Persoonsgegevens zijn veel geld waard en het lekken van deze data kan leiden tot hoge boetes. Een goed beheer van uw ICT omgeving in samenhang met een Cybercrime verzekering kan uw belangen beschermen.

Milieuschade

Een Milieuschadeverzekering verzekert tegen de financiële gevolgen van milieuschade, zoals lekkende olie of asbest dat vrij komt. Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt en de kosten van sanering kunnen fors oplopen. De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water door brand, blikseminslag en ontploffing. Naast de eigen locatie zijn ook de omliggende locaties meeverzekerd. De premie voor deze verzekering wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de activiteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag.

Aansprakelijkheidsverzekering

Uw klant glijdt uit op uw winkelvloer en claimt medische kosten. Of uw opdrachtgever verhaalt gederfde inkomsten op u. Zomaar wat voorbeelden van mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s voor uw bedrijf. Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf.

Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven waarborgt u uw bedrijfscontinuïteit. U verzekert schade aan personen en eigendommen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
Uw werkgeversaansprakelijkheid wordt ook gedekt met de Aansprakelijkheidsverzekering. Beroepsziekten die uw werknemers oplopen door hun werk zijn bijvoorbeeld meeverzekerd.

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u aanvullen met een zogenaamde Wegamverzekering. De Wegamverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. In een persoonlijk gesprek adviseren wij u graag over de beste Aansprakelijkheidsverzekering voor uw situatie.

Beroepsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts of notaris. Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant toch een flinke schadepost betekenen. Als u in zo'n geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming.

Ongevallenverzekering

Een ongeluk kan zomaar gebeuren. Niemand is graag het slachtoffer van een ongeval. En dus doen we er alles aan om zoiets te voorkomen. Helaas lukt dit niet altijd even goed. Een Ongevallenverzekering van Prorisk biedt op zo'n moment zekerheid. Wij bieden u een Ongevallenverzekering in collectief verband als werkgever, vereniging of stichting. Met de Ongevallenverzekering Collectief kunt u financiële hulp bieden als het nodig is.

Ziekteverzuim

Heeft u een bedrijf met maximaal 50 medewerkers? Dan is de Ziekteverzuimverzekering ideaal voor u. De dekking is zeer compleet en u krijgt alle ondersteuning die u nodig hebt op het gebied van preventie en re-integraties. U heeft zelf invloed op de hoogte van de premie. U kunt bijvoorbeeld de wachttijd verlengen of het tweede ziektejaar voor eigen rekening nemen. Naast de Verzuimverzekering kunt u ook een WIA Basisdekking afsluiten. Als een van uw werknemers arbeidsongeschikt raakt en buiten de WIA valt, biedt de WIA Basisdekking een uitkering van maximaal een jaar. De werknemer moet tijdens de uitkeringsperiode wel bij u in dienst zijn.

Opstalverzekering

Stel uw waardevolle pand veilig met de Opstalverzekering voor bedrijven. U beschermt het financiële belang van uw pand onder andere tegen brand, blikseminslag en stormschade. Bovendien zijn inbraakschade en opruimingskosten gratis meeverzekerd. U kunt uw pand ook verzekeren tegen sneeuwdruk en wateraccumulatie.

Bent u huurder van een bedrijfspand en hebt u voor eigen rekening aanpassingen aan het pand laten uitvoeren? Deze aanpassingen vallen niet automatisch onder de Gebouwenverzekering van de eigenaar. Een Huurdersbelangverzekering als onderdeel van de Gebouwenverzekering biedt hiervoor de oplossing. U hebt dan de juiste dekking, tegen een aantrekkelijk tarief.

Inventaris- en Goederenverzekering

Bescherm uw bedrijfsinventaris tegen onder andere brand, afpersing of beroving en diefstal. Met de Inventaris- en Goederenverzekering heeft u een zeer uitgebreide dekking voor schade aan de inventaris en goederen van uw bedrijf. Waarborg de continuïteit van uw bedrijf en stel uw waardevolle zaken veilig. Bovendien zijn inbraakschade, geldbedragen en opruimingskosten gratis meeverzekerd. Wij adviseren u om uw inventaris te laten taxeren op basis van vaste taxatie.

Vaste taxatie Artikel 7:960 BW

De praktijk wijst uit dat in veel gevallen de uitgekeerde schadebedragen te laag zijn. Meestal vanwege onderverzekering. Een taxatierapport kan dat voorkomen. Want dat geeft u de zekerheid dat u goed bent verzekerd.

Veel verzekeringen zijn gebaseerd op een open polis. In dat geval is de waarde van het te verzekeren object of de inventaris niet getaxeerd, maar is de verzekerde som bepaald op basis van globale schattingen. Pas na de schade bepaalt een expert in opdracht van de verzekeringsmaatschappij de exacte waarde van uw bezit. Pas dan blijkt of u voldoende verzekerd bent. Een te lage verzekerde som, oftewel onderverzekering, betekent dat de schade niet volledig vergoed zal worden.

Bij een polis op vaste taxatie is de verzekering gebaseerd op een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW. Dat houdt in dat uw bezittingen exact worden gewaardeerd. Gebouwen worden op basis van herbouwwaarde gewaardeerd. De bedrijfsuitrusting, kostbaarheden en antiek worden stuk voor stuk tegen nieuw- of vervangingswaarde gewaardeerd. Bij schade wordt de uitkering gebaseerd op de vastgestelde waarde zoals omschreven in het taxatierapport.

Onaangename verrassingen worden derhalve door een taxatie uitgesloten. Bovendien heeft u dan de zekerheid dat u niet te veel premie betaalt. Een taxatierapport geeft zekerheid. Wij hebben voor u afspraken kunnen maken met taxateurs voor korting op het gangbare taxatietarief.

Wagenparkverzekering

Met een Motorrijtuigenverzekering beschermt u uw vermogen als een derde door uw toedoen schade lijdt. U kunt verschillende dekkingsvormen kiezen:

WA: voldoet aan alle eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) stelt. Dekt schade aan zaken, maar ook schade die het gevolg is van lichamelijk letsel.

WA + Extra: dekt ook schade die is ontstaan door onder andere brand, diefstal, joyriding, botsing met dieren en ruitbreuk.

WA + Casco: de ruimste dekking. Dekt schade door alle van buiten komende oorzaken, zelfs als deze is ontstaan door eigen schuld.

Met de Motorrijtuigenverzekering bent u standaard verzekerd tot € 2.5 miljoen voor materiële schade en € 5 miljoen voor letselschade. Bij een hoger wettelijk bedrag in een tot het verzekeringsgebied behorend land geldt dit hogere bedrag. In het buitenland geëiste waarborgsommen worden tot € 45.378,- verstrekt. En bij een ongeval in het buitenland met personen- of bestelauto bestaat er recht op hulp en vergoeding van repatriëringskosten. U kunt uw dekking uitbreiden met:

Rechtsbijstand motorrijtuigen

Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Transportverzekering

Als u goederen laat vervoeren kunt u uw vervoerder maar beperkt aansprakelijk stellen voor de schade die aan uw vervoerde zaken is toegebracht. De Goederentransportverzekering biedt hiervoor uitkomst.
Met de Eigen Vervoerverzekering verzekert u zowel de goederen die structureel in uw auto liggen als de goederen die u tijdelijk vervoert. De 24-uursdekking geldt dus bijvoorbeeld voor de vaste voorraad van een servicemonteur, maar ook voor de goederen die een detailhandelaar aan huis bezorgt.

 

Wilt u persoonlijk advies over de juiste verzekeringen voor uw bedrijf? Maak dan een afspraak en neem contact met ons op.

Een moment geduld...